Product Detail

/ 306001 017

ข้อมูลทั่วไป

ขนาด : กว้าง 2 x ยาว 23 m.
ความหนา : 2.00 mm.
จำนวนบรรจุ 46 ตร.ม./ม้วน
ประเภท : Homogeneous Compact Vinyl
ลักษณะการใช้งาน : พื้นภายใน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นกระเบื้องยางแบบม้วนชนิด homogeneous (มีลวดลายเป็นเนื้อเดียวกันตลอดความหนา)
2. มีส่วนผสมของ pvc. มากกว่า 38%
3. มีค่าความคงทนของผิวหน้า (abrasion) ระดับ group P
4. มีค่า TVOC ต่ำกว่า 100 ug/m3 จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. สามารถรีไซเคิลได้ 100% (Green Product)