Product Detail

/ 836

ข้อมูลทั่วไป

ขนาด : กว้าง 2 x ยาว 25 m.
ความหนา : 2.00 mm.
จำนวนบรรจุ 50 ตร.ม./ม้วน
ประเภท : Homogeneous Compact Vinyl
ลักษณะการใช้งาน : พื้นภายใน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นกระเบื้องยางแบบม้วนชนิด homogeneous (มีลวดลายเป็นเนื้อเดียวกันตลอดความหนา)
2. มีส่วนผสมของ pvc. มากกว่า 70 %
3. มีค่าความคงทนของผิวหน้า (abrasion) ระดับ group T
4. มีค่า TVOC ต่ำกว่า 10 ug/m3 จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. สามารถรีไซเคิลได้ 100% (Green Product)